تبلیغات
"> سایه تنهایی - عشق یعنی

سایه تنهایی

تقدیم به او که به رسم جاده ها دور است اما به رسم دل با او هیچ فاصله ای نیست

http://up.jok.ehsass.ir/up/100-fun/PIC/3/eshgh%20yani21.jpg
http://up.jok.ehsass.ir/up/100-fun/PIC/3/eshgh%20yani22.jpghttp://up.jok.ehsass.ir/up/100-fun/PIC/3/eshgh%20yani24.jpg

http://up.jok.ehsass.ir/up/100-fun/PIC/3/eshgh%20yani25.jpg

http://up.jok.ehsass.ir/up/100-fun/PIC/3/eshgh%20yani26.jpg

http://up.jok.ehsass.ir/up/100-fun/PIC/3/eshgh%20yani27.jpg

http://up.jok.ehsass.ir/up/100-fun/PIC/3/eshgh%20yani28.jpg

http://up.jok.ehsass.ir/up/100-fun/PIC/3/eshgh%20yani29.jpg

http://up.jok.ehsass.ir/up/100-fun/PIC/3/eshgh%20yani30.jpg

http://up.jok.ehsass.ir/up/100-fun/PIC/3/eshgh%20yani31.jpg

http://up.jok.ehsass.ir/up/100-fun/PIC/3/eshgh%20yani32.jpg

http://up.jok.ehsass.ir/up/100-fun/PIC/3/eshgh%20yani33.jpg

http://up.jok.ehsass.ir/up/100-fun/PIC/3/eshgh%20yani34.jpg

http://up.jok.ehsass.ir/up/100-fun/PIC/3/eshgh%20yani35.jpg

http://up.jok.ehsass.ir/up/100-fun/PIC/3/eshgh%20yani36.jpg

http://up.jok.ehsass.ir/up/100-fun/PIC/3/eshgh%20yani37.jpg

http://up.jok.ehsass.ir/up/100-fun/PIC/3/eshgh%20yani38.jpg

http://up.jok.ehsass.ir/up/100-fun/PIC/3/eshgh%20yani39.jpg