تبلیغات
سایه تنهایی - مَن هَمینَم ...؟؟؟؟

سایه تنهایی

تقدیم به او که به رسم جاده ها دور است اما به رسم دل با او هیچ فاصله ای نیست

مَن هَمینَم ...؟؟؟؟

مَن هَمینَم ...؟؟؟؟نَه چشمآن  آبــے دارَمنه کفشهآے پآشنِه بُلنَدهَمیشِه کَتآنـے مـے پوشَمروی چَمَن هآ غَلت میزَنَمعِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَندوَقتـے اَز کِنارَم رَد میشوے بوے اُدکُلنَم مَستت نمیکُندنگرآن پآک شدن  رُژ لَب و ریملَم نیستَملآک نآخن هآیم اَز هزآر مترے داد نمیزَندگآهـے اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنمخدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنمو بَعضـے آدم هآے اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنمشَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآن و مهمآنـے نیستَمبَلد نیستَم تآ صُبح پآے گوشـے پِچ پِچ کُنموَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـے حتـےبه تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَموَلـے اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،دوست دآشتَنم حَد ومَرزے ندآرَدمَن خآلِصآنه هَمینَم...


[ شنبه 17 اسفند 1392 ] [ 10:10 ق.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]