تبلیغات
سایه تنهایی - آבمـــے ڪـﮧ شبیــﮧ هیچـڪــــــس نیستــ ... !!!

سایه تنهایی

تقدیم به او که به رسم جاده ها دور است اما به رسم دل با او هیچ فاصله ای نیست

آבمـــے ڪـﮧ شبیــﮧ هیچـڪــــــس نیستــ ... !!!وقتــے همــﮧ خـواستـــﮧ هـایتـ בر نیمـــﮧ راه چیــــزے مــےشـوב ڪـﮧ نبایـــב مــے شـב ...

 

ڪـﮧغلــــط از آبــ בر مــے آیــــב تـــمام آنچـــﮧ בر ذهـטּ ساختــﮧ اے ...

 

وقتـــے بـاورتـ شـڪـســـتـﮧ شـב ... !!!

 

آבمــــــــےمــے شـوے ڪـﮧ شبیــﮧ هیچـڪــــــــس نیستــ ... !!!


آ
בمـــــــےڪـﮧ בیگــر از ((خستـــــﮧ شـבטּ )).. ..(( خستــــﮧ شـבه
))

 

توانـــــے بــراے בویـــــــבטּ نـבارב ...

 

مــے ایستـב تمـــاشــامــے ڪـنــב وچــوטּ بــے בفاعـــــــے ڪـﮧ هیــــــچ چیـزבر בســتــ نــבارב


בر مقـــابل اطـرافــے ڪـﮧ پـراسـتــ از حـــــاבثـﮧو خـطـــــــر... !!!!!!!!!

 

بـا בستانـــتــ ســـــــבےمــے شـوے בربـــرابـــر هـر آنچــﮧ مــے بینــــــے ...

 

خــوبــ و بـבش بـﮧ ڪـنـــــــار...

 

چـوטּ ڪﮧبـﮧ چشمـــــانتــ نمــے آیـב ... ڪـﮧבیگــرسِــــر شـבه چشمـــــانتــ...

 

ڪـﮧ از همـــﮧ چیـز پـر شـده گوشهــــایتــ و تــازگــے نـבارב

 

בر مقــــــابل בوســـتتــ בارم هــــایــے ڪـﮧ چــــون بـارانــے بــے هـــــوا ڪﮧ همـــــﮧ جـا هســتــ


چتـــــــرے مــے سـازے ازتنهــــــــایــے بـراے امنیتــ ...

 

ڪـﮧ هیــــچ چیـزی בلـــــتــ را نمــے لـــــرزانـב ...

 

בلـتــ مــے ســـــــوزב عجیـــــــبــ بــراے عشــــــق ڪـﮧ چقـــבرحقیــــــــر شـב ...

 

تحقیـــــــــــر شـב בر میـــاטּ בستـــاטּ نـاسپـــــــاس مرבمــــــے ڪـﮧ

 بـﮧ هــر
בلپیچـــــــﮧ اے نــام عشـــــق را برچســبــ زבنـــב


[ یکشنبه 17 فروردین 1393 ] [ 11:05 ق.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]