"> سایه تنهایی - مطالب هفته چهارم دی 1392

سایه تنهایی

تقدیم به او که به رسم جاده ها دور است اما به رسم دل با او هیچ فاصله ای نیست

خــیـــال


گــاهے خــیـــال مــے کــنــم


خــدا روےِ لــحــظـﮧهـــایــش قـــیــمـت گــذاشــتـــﮧ اســت ...خــیــلــے از شــبهــا ارزانــےِ خـــودش !

امـــآ...یــک شـبهـایــے هـســت

کــﮧ بــراے مــטּ زیــادے گــراטּ تــمــام مـے شـود![ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 03:08 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

مکـــثبه " تـــــــــــــو " کـــــه میرســـــم ...!

مکـــث میکنـــــم ...!

انگـــــار در " زیباییـــ ــت " چیـــــزی را ,

جـــــا گذاشتـــــه ام !

مثلــــــــــا"...

در صـــ ــدایت ... آرامـــــ ـــش ♥

در چشـ ــــم هایـــــت ... زندگـــــ ـــی ♥


[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 03:07 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

تــــــ ـــــــــو


این روزها در مـــــــ ـــــن خدایی میکنــد …


چیزی شبیه تــــــ ـــــــــو


گاهی تـــــ ــــــــ ـــــو…..


گاهی یـــــــــ ــــــــاد تو…..


گاهی هم غـــــ ـــــــ ــــم تو….


آخر این “تو” کار مـــ ـــــــــ ــــــــرا تمام میکند…..
[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 03:07 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

فاجعه


فاجعه یعنی

آنقدر در تــــــــو غرق شده ام

که از تلاقی نگاهم با دیگری

احساس

خیانت می کنم!

عشق یعنی همین!!![ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 03:06 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

بـــــــــــــــوی خـــــــــــ♥ـــــــوندر و دیــــــــــــــوار اتـــــــــــــــــاقم


بـــــــــــــــوی خـــــــــــ♥
ـــــــون میدهـــــــــــــد

مـــــــــــن امشـــــــــــبتمــــــــــــــام وابستگــــــــــــــــــی ام را بـــــــــــــه
تیـــ
ـ♥ـــــــغ کشـــــــــــــیده ام[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 03:06 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

دلتنگ
خواستم که دیگه دلتنگت نباشم


اما قطره اشکی که رو گونم سر خورد بهم فهموند


 که هیچوقت نمیتونم


نمیری از یادم


[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 02:56 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

چرا نگاه میکنی


چرا نگاه میکنی؟؟؟


تنها ندیده ای؟؟؟


به من نخند !


من هم روزگاری عزیز دل کسی بودم
[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 02:56 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

استعداد


استعداد عجیبی در شکستن داری ،قلب ، غرور ، پیمان ،استعداد عجیبی در نشستن دارم ،به پای تو ، به امید تو ، در انتظار تو .[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 02:55 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

میدانی


میدانی که دلم اسیرقلبت شده است


میدانی  نفسم بند نگاهت شده است


میدانی که تنم خمارنوازشهای گاه گاهت شده است


میدانی که لبم تشنه لبانت شده است


میدانم که میدانی


اما


به روی خود نمی آری[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 02:55 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

تآریــ ـخ مَصـــرَفبوے فـَـــراموشے گرفتــہ اَم ...

رَنگــــِ تَنـــ ـهایے ...دلشــِکستــِگے ...

بُغ
ــــض وَ خامـــ ـوشے ....چیزی نیستــــْ ....

تآریــ ـخ مَصـــرَفم گذشتـــ ـہ اَستــــْـ !!


[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 02:55 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

בلتنگتבلتنگتـــ ڪـﮧ مے شوم

פֿوבم را בر آینـﮧ مے بینم

و בر چشمـانـم

تــو را تماشا مے ڪنم

ڪی مے شود

از آب و آینـﮧ ها برخیزے

و پیش בست هاے פֿـالیـم

بنشیــنے ܓܨ


[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 02:53 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

یـــادش بـــפֿــیـر...


یـــادش بـــפֿــیـر...

مــטּ بـــودҐ و آرزوے تـ[]ـو

و اویــے وجــود نـבاشـﭞ

ایـــטּ روزهــا ...

تـ[♥]ـویـے و او

مـــטּ مـــانـدҐ و פֿــבا....![ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 02:53 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

لعنتے ،لعنتے ،
כستِ ڪم ...
بین شعرهاے مـטּ،
כستـش را نگـیر.
بــے انـصاف!
مــــــرכم כارنـכ ایـטּ شعرها را مـے خـوانــنـכ...!


[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 02:53 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

خیـآل تـُو


اینکـه تــُو بـآ دیگـری بـآشی و مــَن بـآ خیـآل تـُو ...

صـَد شـَرف دآرد بـه اینکـه ...

مـَن بـآ تـُو بـآشم و تـُو بـآ فکـر دیگـری ...![ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 02:52 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

تــَرکــَت کَـــرده؟؟؟


تــَرکــَت کَـــرده؟؟؟
شَــب هآ بـ ـه یآدَش گــــریه مـ ـی کـــُنی؟؟؟
نــ ـآرآحَــــت نَبـ ـآش...
یــه روز تــ ـو تَنهـــ ـآ آرزوی زنـــــدگـ ـیش مـ ـی شی
ایـ ـن بَدتـــــَرین انتـ ـقآمــــه!!!


[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 02:52 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

هیچ کجـــــــــــــــــــــــــــــــــــای دنیا

باور کن هیچ کجـــــــــــــــــــــــــــــــــــای دنیا

بوسه برای اتفاق افتادن نیست

همان طور که

تو برای رفتـــــــــــــــــــــــــــــــن نبودی

به خدا راست می گویم

وقتی دست هایت مال من نیست

خط عمر کف دستم روز به روز کوتاه تر می شود[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 02:52 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

غمگــیـטּ و خــستہ

غمگــیـטּ و خــستہ اَم ... (!)

دلــم یڪــــ هــواے بارانــے مــیخــواهد ./...

یڪــــ شـانـہ بــراے گـــریه ڪــردن .../.

و یڪـــ گــور پــــدرے ڪہ نثار دُنیا و تـمـام مُــتعلقاتش بُڪــُنمـ ... (!)[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 01:46 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

خسته ام

خسته ام

خسته تر آنی که بشود فکرش را کرد

گاهی به خود انرژی میدهم

سرشار میشوم

اما به همان زودی خالی خالی[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 01:46 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

محبـوب مـن

محبـوب مـن

از دوسـت دآشتنـم مے تـرسـد

از دآشتنـم مے تـرسـد

از نـدآشتنـم هـم مے تـرسـد

بـآ ایـن همـه امـآ

مبـآدآ گمـآن کنیـد مـرد شجـآعے نیسـت !

وطنـش بـودم اگـر بخـآطرم مے جنـگیـد

و مـآدرش اگـر بـودم بخـآطرم جـآن مے دآد . . .
[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 01:45 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

همیـن روز هـآ

یـکے از همیـن روز هـآ


بـآید خـدآ رآ صـدآ بـزنم !


یـک میـز دو نفـره دو صنـدلے !


یـکے مـن یـکے خـدآ !


حـرف نمی زنـم


نگـآهـم کـآفیسـت


مے دآنـم بـرآیم اشـک مے ریـزد . . .
[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 01:45 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

تـقویم اِمسال

تـقویم اِمسال هـَـمبا تـَـقویم پارسال هیـچ فـَـرقے نـِـمی کــُنـَد (!)وَقتــے... زنـ ـدگــ ـے . . .تا اِطـِـلاع ثانـَـوے تـَـعطیل اَستــْ . . .[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 01:44 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

نیمه پراز هر جای این زندگی می نالی، می گویند

نیمه پر لیوان را ببین

یکی به من بگوید

لیوانی که همه جای آن شکسته

چه جای پری برای نگریستن دارد؟


[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 01:44 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

حق نداری

گریه کن بشین


عکسِ عشقتو ببین


ولی جای گله نیست


عاشقی یعنی همین


حق داری بهونه


از هر چیزی بگیری


ولی حق نداری بری[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 01:43 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

قصهشاهزاده ی تمام قصه هام که باشی

باید برای شاه شدن


زنی را انتخاب کنی که ملکه ی تمام قصه هایت شود


 زیبایی زن و مرد بودن به باهم بودنشان است


[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 01:43 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

آهای

آهای . . . لیلی

به قصه ی خودت برگرد
!


اینجا


مجنون
به همه ی لیلی ها "محرم" است
[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 01:42 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

حرف هایت

حرف هایت شبیه برفـــــ اند


از آن برفـــ هایـــی کـه بـــی موقـع


نزدیکـ بهــار میبارد و فقــط کارشـان گرفتــن


جــــان شکــــوفه هــای درختــانه[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 01:31 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic