تو را باد افرید
مرا باران

تورا بادبرد
مرا باران

كوله بارم را خواهم بست

امروز هم مثل همیشه،
دیروز خوبی نخواهد بود


تو در انتظار بادی و من در انتظار باران

و فردا. . .

نه باد خواهد امد و نه باران ...